Privacy policy

Golfpleasure, gevestigd aan Oosteinderweg 566a, 1432 BS Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.golfpleasure.nl
Adres: Oosteinderweg 566a 1432 BS Aalsmeer
Telefoon: 06-22465060

        

1.WELKE GEGEVENS VERWERKT GOLFPLEASURE

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Golfpleasure verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Voorletters

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Golfpleasure verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Gezondheid

Paspoort gegevens

 

2.DOEL VAN HET VERWERKEN VAN GEGEVENS

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Golfpleasure verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbieding.

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Golfpleasure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken

Gezondheidsgegevens worden alleen door de deelnemer zelf aan Golfpleasure verstrekt. Gezondheidsgegevens worden alleen gebruikt om tijdens de lessen blessures te voorkomen en om de lessen zo aan te passen dat een deelnemer met bewegingsbeperkingen verantwoord aan de les kan deelnemen.

Paspoortgegevens worden alleen gebruikt bij deelnemers aan buitenlandse golfreizen georganiseerd door Golfpleasure.

 

3.GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Golfpleasure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Golfpleasure) tussen zit. Golfpleasure gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Yoomla (programma website)

Eset (beveiliging laptop)

Proagenda (programma lesagenda)

GCN (ledenadministratie)

 

4.HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Golfpleasure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens Gedurende lidmaatschap Organisatie van golflessen en facturatie
Personalia Gedurende lidmaatschap Organisatie van golflessen en facturatie
Adres Gedurende lidmaatschap Organisatie van golflessen en facturatie
Telefoonnummer Gedurende lidmaatschap Organisatie van golflessen
Emailgegevens Gedurende lidmaatschap Organisatie van golflessen, versturen van aanbiedingen, o.a. golfreizen
Bankrekeningnummer Gedurende lidmaatschap Facturatie
Gezondheidsgegevens Periode van het volgen van golflessen Voorkomen van blessures en omgaan met bestaande bewegingsbeperkingen tijdens de golflessen
Paspoortgegevens Vanaf de boeking van de golfreis tot de laatste dag van de golfreis Nodig voor boeken van golfreis naar het buitenland

 

5.DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Golfpleasure deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Golfpleasure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Golfpleasure jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens aan andere derden te verstrekken doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Organisatie Doel Gegevens
Reisorganisaties Organiseren van golfreizen naar het buitenland Persoonsgegevens
    Paspoortgegevens
GCN Verwerken van ledenadministratie Persoonsgegevens
    Personalia
    Adres
    Telefoonnummer
    Emailgegevens

 

6.COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Golfpleasure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken via de website.

 

7.GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Golfpleasure en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van je identiteitsbewijs waarin je de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maakt. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Golfpleasure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8.HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Golfpleasure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.